MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Ježíšovi dvořané

V letošním školním roce byly všechny děti z naší farnosti zvány k proměně na dámy a rytíře. 

Rytíři bývají shromážděni v družinách, dámy kolem sebe mívají skupinu svých přítelkyň. Tvoří společenství, jehož cílem je věrně sloužit svému pánovi. I my v Církvi jsme takovým společenstvím. Toužíme sloužit svému Králi – jsme Ježíšova družina, jeho dvořané.  Mezi Ježíšovy dvořany patří také svatí. A ti nám mohou být ve službě našemu Pánu skvěle nápomocni. 

Patronkou a pomocnicí pro budoucí dámy je svatá Alžběta, budoucí rytíři se mohou obracet na blahoslaveného Piera. Děti měly za úkol seznámit se postupně se životem svého patrona nebo patronky. V kostele sv. Jakuba na stolečku u oltáře Panny Marie byly každý týden připraveny lístečky s úryvkem z jejich života. Ten, komu se podařilo shromáždit všechny lístečky a nalepit je ve správném pořadí na libovolný papír, získal celý životní příběh blahoslaveného Piera či svaté Alžběty. Ten komu ještě kousek příběhu chybí, si ho může doplnit podle textu, který najde na stolečku v kostele.

Ježíšův dvořan s titulem „rytíř“ a „dáma“ musí mít také svůj erb. Ten bylo možné získat dolepováním jednotlivých barevných dílků na základní kartu. Nyní už by měl být erb kompletní. Pokud někomu chybí část erbu, může si ho sám domalovat nebo sehnat kopii nebo pokud umí používat "kouzelné slovíčko" může navštívit farní kancelář. Vzor kompletního erbu je k dispozici na stolečku v kostele.

Každý, kdo do 10. června ukáže Věře Klimešové nebo Evě Vymětalové podepsaný kompletní erb a příběh, bude při ukončení náboženství 21. června 2024 slavnostně pasován na Rytíře blahoslaveného Piera nebo Dámu svaté Alžběty a získá odměnu. 

Rytíři i dámy by měli být ctnostní lidé, rozpoznatelní svými dobrými návyky. Pokud byste hledali inspiraci pro to, jak se v nich potrénovat, najdete ji zde na webu až do konce školního roku v podobě příběhů vycházejících z nedělních evangelií. Každý víkend je zveřejněn jeden díl příběhu o třech dětech, které se ocitnou v neznámé zemi. Putují po ní a téměř na každém kroku se setkávají s různými úkoly a výzvami, které se jim stávají příležitostí projevit odvahu, statečnost, píli, lásku, trpělivost, sebeovládání, tvořivost a mnoho dalších ctností. Pokud máte ve čtení skluz nebojte, příběhy zůstanou zde na webu ještě celé prázdniny.

46. Samostatnost
Ježíšovi dvořané 28. 6. 2024

46. Samostatnost

30. června 2024, 13. neděle v mezidobí

Mk 5, 36: „Neboj se, jen věř!“

Nečekám na vybídnutí, ale dělám dobré věci sám od sebe.  

více
45. Statečnost
Ježíšovi dvořané 21. 6. 2024

45. Statečnost

23. června 2024, 12. neděle v mezidobí

Mk 4, 40: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“

Vytrvám v těžkostech.

více
44. Trpělivost
Ježíšovi dvořané 15. 6. 2024

44. Trpělivost

16. června 2024, 11. neděle v mezidobí

Mk 4, 26–27: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak.“

Dokážu čekat.

více
43. Otevřenost
Ježíšovi dvořané 7. 6. 2024

43. Otevřenost

9. června 2024, 10. neděle v mezidobí

Mk 3, 34–35: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“

Jsem tady pro druhé lidi.

více
42. Rozumnost
Ježíšovi dvořané 31. 5. 2024

42. Rozumnost

2. června 2024, 9. neděle v mezidobí

Mk 23, 27: „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“

Celý život se učím poznávat Boha a svět.

více
41. Nejsvětější Trojice
Ježíšovi dvořané 25. 5. 2024

41. Nejsvětější Trojice

26. května 2024, Slavnost Nejsvětější Trojice

Mt 28, 20: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“

Bůh Otec, Syn Ježíš a Duch svatý patří k sobě.

více
40. Duch svatý
Ježíšovi dvořané 17. 5. 2024

40. Duch svatý

19. května 2024, Slavnost Seslání Ducha svatého

Jan 15, 26: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví.“

Ježíš posílá Ducha Svatého, aby mi pomáhal.

více
39. Tichost srdce
Ježíšovi dvořané 10. 5. 2024

39. Tichost srdce

12. května 2024, 7. neděle velikonoční

Jan 17, 11b: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.“

Chci, aby Ježíš zůstával v mém srdci.

více
38. Láska
Ježíšovi dvořané 5. 5. 2024

38. Láska

5. května 2024, 6. neděle velikonoční

Jan 15, 17: „To vám přikazuji: Milujte se navzájem.“

Chci mít rád lidi okolo sebe, stejně jako Ježíš.

více
37. Pracovitost
Ježíšovi dvořané 26. 4. 2024

37. Pracovitost

28. dubna 2024, 5. neděle velikonoční

Jan 15, 8: „Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Spolu s Ježíšem se stávám lepším člověkem.

více
36. Oddanost
Ježíšovi dvořané 19. 4. 2024

36. Oddanost

21. dubna 2024, 4. neděle velikonoční

Jan 10, 16: „Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.“

Následuji Ježíše, jako ovce následují Dobrého Pastýře.

více
35. Zvídavost
Ježíšovi dvořané 12. 4. 2024

35. Zvídavost

14. dubna 2024, 3. neděle velikonoční

Lk 24, 48: „Vy jste toho svědky.“

Chci stále víc poznávat Ježíše.

více
34. Pokoj
Ježíšovi dvořané 5. 4. 2024

34. Pokoj

7. dubna 2024, 2. neděle velikonoční

Jan 20, 19: „Stanul mezi nimi a řekl: ‚Pokoj vám!‘“

Ježíš bydlí v mém srdci.

více
33. Vnímavost
Ježíšovi dvořané 29. 3. 2024

33. Vnímavost

31. března 2024, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Jan 20, 1: „První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.“

Vidím Ježíše ve všem dobrém a krásném okolo sebe.

více
32. Setkávání
Ježíšovi dvořané 24. 3. 2024

32. Setkávání

24. března 2024, Květná neděle

Mk 14, 39: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

Raduji se ze společných setkání.

více
31. Vděčnost
Ježíšovi dvořané 15. 3. 2024

31. Vděčnost

17. března 2024, 5. neděle postní

Jan 12, 27: „Ale právě kvůli té hodině jsem přišel.“

Děkuji Ježíši za život.

více
30. Pokora
Ježíšovi dvořané 9. 3. 2024

30. Pokora

10. března 2024, 4. neděle postní

Jan 3, 16: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Uznávám, že něco nedokážu. Potřebuji Ježíše, aby mi pomohl.

více
29. Úcta
Ježíšovi dvořané 1. 3. 2024

29. Úcta

3. března 2024, 3. neděle postní

Jan 2, 16: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“

Mám Ježíše i druhé lidi v úctě a vážnosti.

více
28. Pozornost
Ježíšovi dvořané 23. 2. 2024

28. Pozornost

25. února 2024, 2. neděle postní

Mk 9, 2: „Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn.“

Ježíši věnuji pozornost v modlitbě a stejně tak lidem kolem sebe.

více
27. Skromnost, půst
Ježíšovi dvořané 16. 2. 2024

27. Skromnost, půst

18. února 2024, 1. neděle postní

Mk 1, 12: „Duch vyvedl Ježíše na poušť.“

Dokážu si pro Ježíše odříct, co mám rád.

více
26. Sebeovládání
Ježíšovi dvořané 10. 2. 2024

26. Sebeovládání

11. února 2024, 6. neděle v mezidobí

Mk 1, 44: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“

Dokážu se vyhnout tomu, co neprospívá.

více
25. Starostlivost
Ježíšovi dvořané 3. 2. 2024

25. Starostlivost

4. února 2024, 5. neděle v mezidobí

Mk 1, 32: „Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.“

Jsem pozorný k potřebám druhých.

více
24. Čistota
Ježíšovi dvořané 24. 1. 2024

24. Čistota

28. ledna 2024, 4. neděle v mezidobí

Mk 1, 25: „Mlč a vyjdi z něho!“

Dbám o své srdce.

více
23. Důvěra
Ježíšovi dvořané 21. 1. 2024

23. Důvěra

21. ledna 2024, 3. neděle v mezidobí

Mk 1, 17: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí.“

Následuji Ježíše, který mě dobře vede.

více
22. Vyrovnanost
Ježíšovi dvořané 13. 1. 2024

22. Vyrovnanost

14. ledna 2024, 2. neděle v mezidobí

Jan 1, 42: „Ježíš na něj pohlédl a řekl: ‚Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,‘ to je v překladu Petr (Skála).“

Když jsem s Ježíšem, dokážu být v pohodě.

více
21. Spravedlnost
Ježíšovi dvořané 6. 1. 2024

21. Spravedlnost

7. ledna 2024, Svátek Křtu Páně

Jan 1, 14: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“

Boží láska je tu pro všechny.

více
20. Panna Maria
Ježíšovi dvořané 1. 1. 2024

20. Panna Maria

1. ledna 2024, Slavnost Matky Boží Panny Marie

Lk 2, 20: „Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.“

Je pro mě vzorem života s Bohem.

více
19. Odevzdanost
Ježíšovi dvořané 31. 12. 2023

19. Odevzdanost

31. prosince 2023, Svátek Svaté rodiny

Lk 2, 29–31: „Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.“

Dávám Bohu všechno, co jsem prožil/a.

více
18. Vánoce
Ježíšovi dvořané 25. 12. 2023

18. Vánoce

25. prosince 2023, Slavnost Narození Páně

Lk 2, 14: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“ 

Ježíš přišel! 

více
17. Víra
Ježíšovi dvořané 23. 12. 2023

17. Víra

24. prosince 2023, 4. neděle adventní

Lk 1, 38: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“

Boha nevidím, ale věřím, že dělá velké věci.

více
16. Naděje
Ježíšovi dvořané 15. 12. 2023

16. Naděje

17. prosince 2023, 3. neděle adventní

Jan 1, 26–27: „Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku.“

Ježíš přijde. Vím to. Uchovávám si naději.

více
15. Odvaha
Ježíšovi dvořané 8. 12. 2023

15. Odvaha

10. prosince 2023, 2. neděle adventní

Mk 1,3: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“

Neváhám dát Ježíši své srdce. Cvičím se v odvaze.

více
14. Advent
Ježíšovi dvořané 2. 12. 2023

14. Advent

3. prosince 2023, 1. neděle adventní

Mk 13, 33: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.“

Připravuji se na příchod Ježíše. Trénuji trpělivost.

více
13. Laskavost
Ježíšovi dvořané 24. 11. 2023

13. Laskavost

26. listopadu 2023, Slavnost Ježíše Krista Krále

Mt 25, 45: „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“

Vždy se snažím jednat s láskou.

více
12. Tvořivost
Ježíšovi dvořané 19. 11. 2023

12. Tvořivost

19. listopadu 2023, 33. neděle v mezidobí

Mt 25, 21: „Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.“

Mám tolik velkých a krásných talentů!

více
11. Pečlivost
Ježíšovi dvořané 11. 11. 2023

11. Pečlivost

12. listopadu 2023, 32. neděle v mezidobí

Mt 25, 3–4: „Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.“

Snažím se všechno dělat důkladně.

více
10. Mírnost
Ježíšovi dvořané 3. 11. 2023

10. Mírnost

5. listopadu 2023, 31. neděle v mezidobí

Mt 23, 5: „Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi.“

Učím se znát správnou míru.

více
9. Věrnost
Ježíšovi dvořané 28. 10. 2023

9. Věrnost

29. října 2023, 30. neděle v mezidobí

Mt 22, 37: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“

Vytrvám v lásce.

více
8. Moudrost
Ježíšovi dvořané 20. 10. 2023

8. Moudrost

22. října 2023, 29. neděle v mezidobí

Mt 22, 16: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy.“

Chci vidět svět tak, jak ho vidí Ježíš.

více
7. Radost
Ježíšovi dvořané 13. 10. 2023

7. Radost

15. října 2023, 28. neděle v mezidobí

Mt 22,14: „Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 

Radost prožívám spolu s Ježíšem.

více
6. Odvaha
Ježíšovi dvořané 6. 10. 2023

6. Odvaha

8. října 2023, 27. neděle v mezidobí

Mt 21, 42: „Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním.“

S Ježíšem překonávám svůj strach.

více
5. Píle
Ježíšovi dvořané 30. 9. 2023

5. Píle

1. října 2023, 26. neděle v mezidobí 

Mt 21, 29: „On odpověděl: 'Mně se nechce,' ale potom toho litoval, a přece šel.“ 

Jdu za svým cílem, i když se mi nechce.

více
4. Ochota
Ježíšovi dvořané 23. 9. 2023

4. Ochota

24. září 2023, 25. neděle v mezidobí 

Mt 20, 2: „Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.“ 

Rád dělám to, k čemu mě pozve Ježíš.

více
3. Velkorysost
Ježíšovi dvořané 17. 9. 2023

3. Velkorysost

17. září 2023, 24. neděle v mezidobí 

Mt 18, 21–22: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.“

Odpouštím druhým, protože Ježíš mi taky odpouští.

více
2. Kamarádství
Ježíšovi dvořané 10. 9. 2023

2. Kamarádství

10. září 2023, 23. neděle v mezidobí 

Mt 18, 20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Tvořím hezké vztahy s druhými lidmi.

více
1. Ctnosti
Ježíšovi dvořané 2. 9. 2023

1. Ctnosti

3. září 2023, 22. neděle v mezidobí 

Mt 17, 24b: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.“

Chci si tvořit návyky v dobrém, i když je to někdy těžké.  

více
dnes
středa 17. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 18. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 19. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další