MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Výuka náboženství

Rozvrh pro školní rok 2022/23

1. + 2. třída

pátek

11:45 – 12:30

Eva Vymětalová

ZŠ Masarykova

(pavilon)

3. + 4. třída

pátek

12:40 – 13:25

Eva Vymětalová

ZŠ Masarykova

(pavilon)

5. třída

pondělí

12:40 – 13:25

Marie Klimešová

ZŠ Masarykova

(hlavní budova)

1., 2. + 3. třída

čtvrtek

13:00 – 13:45

Věra Klimešová

ZŠ Na Lukách

4. + 5. třída

čtvrtek

14:00 – 14:45

Věra Klimešová

ZŠ Na Lukách

6. třída a prima

čtvrtek

14:00 – 14:45

P. Tomáš Enderle

fara

7. + 8. třída a sekunda
+ tercie

pondělí

14:00 – 14:45

P. Tomáš Enderle

fara

9. třída a kvarta

pátek

14:00 – 14:45

Vojtěch Klimeš

fara

středoškoláci

pátek

14:00 – 14:45

P. Tomáš Enderle

fara

 

KDY ZAČÍNÁME?

8. září (čtvrtek) - 1. až 5. třída (ZŠ Na Lukách)

12. září (pondělí) - 5. třída (ZŠ Masarykova)

16. září (pátek) - 9. třída a kvarta (fara)

3. října (pondělí) - 7. + 8. třída a sekunda + tercie (fara)

6. října (čtvrtek) - 6. třída a prima (fara)

7. října (pátek) - středoškoláci (fara)

7. října (pátek) - 1. až 4. třída (ZŠ Masarykova)

 

Přihlášení na výuku náboženství ve školním roce 2022/23

Pokud máte zájem o výuku náboženství pro své dítě ve školním roce 2022/23, vyplňte prosím tuto ONLINE PŘIHLÁŠKU. Děti mohou začít i v průběhu školního roku.

 

O výuce

Výuka náboženství pro děti z prvního stupně probíhá v ZŠ Masarykova a v ZŠ Na Lukách. Děti z druhého stupně jsou vyučovány na faře. 

Obsah náboženské výchovy v naší diecézi se řídí Osnovami k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy (schválilo MŠMT ČR dne 2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod č.j. 20 924/2003–22, církevně schváleno na 49. plenárním zasedání ČBK dne 9. 4. 2003).

Každý ročník má své téma, učivo je členěno do tematických celků, které mají v každém ročníku stejnou strukturu. Učivo se v nich cyklicky opakuje a je prohlubováno v závislosti na schopnostech dětí.

Obsah učiva lze popsat níže uvedenými naukovými celky:

1. Bible (Kniha knih - fakta o Bibli; Svědectví o Božím jednání s člověkem, dobro a zlo; Bible jako Boží slovo, biblická kultura; Bible a kultura křesťanských národů)

2. Ježíš Kristus a Církev (Boží Syn a pravý člověk; Život a působení Ježíše Krista; Ježíš Kristus - zakladatel Církve, identita církve; Vyznání víry; Historie církve; Misijní působení církve)

3. Křesťanství v praktickém životě (Lidský život jako dar, moje osobní identita; Vztahy mezi člověkem a Bohem; Mezilidské vztahy včetně pohledu křesťanské mravouky; Vztahy mezi křesťanskými církvemi; Vztah křesťanů k lidem jiných náboženství a kultur; Víra, naděje a láska v životě křesťana; Doprovázení lidského života svátostmi a svátostinami v jeho klíčových okamžicích; Slavení křesťanských svátků; Křesťanská angažovanost pro spravedlnost; Vztah křesťanů k životnímu prostředí)

Od 4. ročníku lze tato témata doplnit informacemi o vlivu křesťanství na utváření místa, kde žiji: Stopy křesťanství v naší obci a regionu (stavby, kulturní památky, sochy, kapličky, Boží muka apod.) Slavné křesťanské osobnosti regionu a aktuální angažovanost křesťanů pro společnost (např. Charita apod.)

Všemi tématickými celky se prolíná výchova v duchu křesťanské etiky, rozvíjení duchovního rozměru osobnosti žáka, porozumění křesťanským symbolům a tradicím.

Výuku náboženství v současnosti zajišťují na prvním stupni ZŠ Masarykova Marie Klimešová a Eva Vymětalová, na prvním stupni ZŠ Na Lukách Stanislav Větrovský a Věra Klimešová, deváťákům Vojtěch Klimeš a ostatním dětem ze druhého stupně a středoškolákům Tomáš Enderle.

Úkolem katechetů je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

 

 

 

 

 

 

dnes
sobota 25. březen 2023
Slavnost Zvěstování Páně
Texty: Iz 7,10-14 // Zl 40(39) // Zid 10,4-10 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
neděle 26. březen 2023
5. neděle postní
Texty: Ez 37,12-14 // Zl 130(129) // Rim 8,8-11 // Jan 11,1-45
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
pozítří
pondělí 27. březen 2023
5. týden postní
Texty: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 // Zl 23 // Jan 8,1-11
Bohoslužba 17:00 Sv. Michael
zobrazit další