MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

O generální rekonstrukci

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů

Stručný popis projektu

Poličská farnost uspěla se svojí žádostí o dotaci na komplexní opravu kostela. Projekt s názvem Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů bude financován z evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rozpočtové náklady akce činí 71 mil. Kč, přičemž podíl vlastních zdrojů farnosti s přislíbenou podporou města Poličky činí 3,9 mil. Kč. Tento úspěch byl podmíněn nadregionálním významem poličského kostela jako národní kulturní památky, což s sebou nese určitou prestiž, ale také nelehký závazek o památku se náležitě starat, včetně zajištění její propagace jakožto kulturního dědictví a většího zpřístupnění širší veřejnosti. Budoucí využití památky zachová všechny prvky současného využití s podstatným rozšířením nejen do interiéru kostela, ale i do zajímavě koncipovaného podkroví, dále k hlavním zvonům, do expozice sakrálního umění kostela sv. Jakuba, které bude doplněno i exponáty z kostelů v okolí Poličky. Expozici doplní i originální historické tisky, případně faksimile tisků, jejichž originály vyžadují speciální zacházení. Expozice bude umístěna na severní empoře a oratoři kostela. Z tohoto prostoru bude zároveň možné shlédnout podstatnou část interiéru kostela. Realizace projektu, který zahrnuje stavební i restaurátorské práce bude probíhat od podzimu 2017 do konce roku 2020.

Popis cílů a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je zachování a revitalizace jednoho z nejvýznamnějších objektů kulturního dědictví Poličska, kterým je kostel sv. Jakuba Většího v Poličce. Mimo ochrany a obnovy uměleckých a architektonických hodnot stavby, záchrany památek jako dokladu historického vývoje v regionu, projekt přinese rovněž zvýšení návštěvnosti památky a její intenzivnější prezentace veřejnosti.

Naplnění cíle projektu přinese posílení kulturně-společenských vazeb a vytvoření přirozeného centra kulturní a duchovní správy v regionu.

Konkrétní (specifické) cíle projektu navazující na hlavní cíl projektu:

 • dát revitalizovanému objektu novou dimenzi centra společenských, kulturních, vzdělávacích aktivit regionálního i nadregionálního významu,
 • postupně zvýšit počet návštěvníků objektu, zvýšit podíl zahraničních turistů, prodloužit pobyt turistů a rozptýlit jej i na období mimo sezónu,
 • zachovat a zkvalitnit podmínky pro rodinnou a poznávací turistiku a školní výlety,
 • zvýšit stávající nabídku kulturních akcí a školních programů pořádaných v objektu kostela,
 • zatraktivnit národní kulturní památku z hlediska cestovního ruchu,
 • ochrana kulturního, architektonického, archeologického a přírodního dědictví,
 • oživit celé širší okolí regionu Poličsko novými podnikatelskými aktivitami a servisem, který si vyžádají návštěvníci objektu (agroturistika, ubytování, stravování, prodej domácích výrobků a specialit atd.),
 • zajišťovat v revitalizovaném objektu kostela kulturně společenské akce nadregionálního významu,
 • zvýšit věhlas a prestiž celého poličského regionu.

Výsledky (resp. výstupy) projektu lze strukturovat do následujících celků:

 • stavební revitalizace objektu zahrnuje:
  • obnova krytiny (nahrazení šablonami z přírodní břidlice) a střešních konstrukcí objektu (včetně systému ochrany před bleskem),
  • nová přípojka dešťové kanalizace,
  • sanace omítkových vrstev včetně nové výmalby prostor,
  • oprava a očištění dlažeb,
  • repase a instalace nových zámečnických, truhlářských a klempířských prvků,
  • obnova krypty.
 • modernizace objektu kostela pro jeho budoucí intenzivnější využití zahrnuje zejména:
  • nové rozvody silnoproudé elektrotechniky,
  • nová svítidla,
  • slaboproudé instalace EZS, CCTV, SKS a ozvučení.
 • restaurátorské aktivity
  • obvodový plášť a kamenné prvky
  • vitráže
  • nástěnné malby
  • kamenné prvky v interiéru
  • dřevěné prvky v interiéru
  • kovové prvky
  • umělecké díla pro expozici
  • obrazy a sochy v interiéru
  • knihy
  • varhany
 • nejvýznamnější aktivitou z hlediska zpřístupnění objektu pro širokou návštěvnickou veřejnost je zřízení nového prohlídkového okruhu sestávajícího z nové expozice v severní empoře a oratoři (pohled do kostela z oratoře) a pochozích lávek (zpřístupnění krovů a rubů kleneb na půdě, zpřístupnění komory s velkým zvonem) a plošiny v úrovni krovu nad hlavní lodí,
 • neméně významným výsledkem projektu bude instalace informačního kiosku v zádveří u hlavního vstupu do kostela.

Rozpočet projektu a zdroje financování dle dotační žádosti (vč. DPH)
Celkový plánované výdaje projektu dosahují výše 71.362.216,00 Kč.

Plánované výdaje projektu budou financovány z těchto zdrojů:
- dotace z EU: 60.357.233,50 Kč
- dotace ze státního rozpočtu ČR: 7.100.851,00 Kč
- vlastní zdroje farnosti (příjemce dotace): 3.904.131,50 Kč

fotografie stavu před opravou, foto: Jakub Klimeš
dnes
středa 29. květen 2024
osmý týden v mezidobí
Texty: 1Pt 1,18-25 // Zl 147 // Mk 10,32-45
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 30. květen 2024
osmý týden v mezidobí
Texty: Ex 24,3-8 // Zl 116(115) // Zid 9,11-15 // Mk 14,12-16.22-26
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 31. květen 2024
Svátek Navštívení Panny Marie
Texty: Sof 3,14-18 // Iz 12 // Lk 1,39-56
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další