MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Synoda

Od prvních staletí se slovem "synoda" označují církevní shromáždění na různých úrovních. Slovo synoda je řeckého původu a znamená vlastně "společné putování". Všichni, kdo byli pokřtěni, tvoří Boží lid. Boží lid je v podání 2. vatikánského koncilu lidem putujícím k Božímu království. Tento pojem otevírá možnosti všem pokřtěným, jakožto aktivním členům Církve! Přičemž se neupírá význam pastýřů, nebo papeže, ale staví je do účinné role těch, kteří jsou zárukou jednoty pokřtěných: biskup v rámci své Církve, papež v rámci univerzální Církve. Církev je společenství. Církev je sama v sobě synodální, jsme povoláni k tomu, abychom se vyjadřovali pojmem „my“. Synodalita je formou, která uskutečňuje zapojení celého Božího lidu a všech v rámci Božího lidu, každého podle jeho stavu a zařazení, to vše v rámci života a poslání Církve. 

"Cesta synodality je cestou, kterou Bůh očekává od církve třetího tisíciletí" (papež František)

 

Díky křtu mají všichni pokřtění účast na prorockém, kněžském  a královském úřadu Krista. Každý pokřtěný má nadpřirozený smysl pro víru (sensus fidei). Z toho důvodu, když nasloucháme Božímu lidu – a to se týká konzultací v rámci místních Církví – umíme naslouchat tomu, co Duch říká Církvi. To neznamená, že právě Boží lid určuje cestu Církve. Na prorocké poslání celé Církve (včetně pastýřů) navazuje úkol rozlišování pastýřů: z toho, co říká Boží lid, mají pastýři pochopit, co Duch chce říci Církvi. Avšak toto rozlišování musí mít základ v naslouchání Božímu lidu. (Mario Grech, sekretář synody)

Synodální proces je DUCHovní záležitostí, která ale nezůstává jen otázkou lidského nitra. Nejde zde v prvé řadě o dovednou organizaci debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů. Synodální proces znamená zcela novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému darován v okamžiku křtu. Tím, že jsme pozváni se zapojit do synodálního procesu, jsme pozváni do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve, a to v jejím konkrétním společenství, v nás samotných, v našich bratřích a sestrách.

Co je tedy synodální proces?

Zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří vedni Duchem Svatým - mají skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Při rozvažování o tom, zda se zapojit či nezapojit, nezapomeňte prosím na výše uvedená slova papeže Františka a  že na cestu synodality může vykročit každý, kdo chce spolu s ostatními přiložit svou ruku a srdce ke stavbě takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. A on se Tě teď ptá: „Co si o mně a o mé církvi myslíš Ty?

 

Synoda 19. 11. 2021

Jak se zapojit do synody ve farnosti Polička

V naší farnosti byly dvě možnosti jak se zapojit do synodálního procesu: jednak skrze společenství lidí, kteří se již scházejí a v tom případě stačí, když jeden člen kontaktuje Evu Skalníkovou, která mu se vším potřebným...

více
Synoda 19. 11. 2021

Témata

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinách.

více
Synoda 19. 11. 2021

Závěry 1. setkání k synodě

17. listopadu proběhlo na faře první setkání zájemců o zapojení se do synodního procesu.

více
Synoda 19. 11. 2021

Základní informace a pozvání na společnou cestu

  „Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, nabízí hlavní logo nadcházejícího synodálního procesu. Jsme společně na cestě, celkově v dějinách i v konkrétnosti našich jednotlivých životů. Toto společné...

více
Synoda 19. 11. 2021

Témata synody ve zkrácené podobě

Přiblížení synodních témat pro výběr skupinky, tak jak byla a budou prezentována v kostele.

více
Synoda 19. 11. 2021

Modlitba za průběh synody

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, shromážděni ve tvém jménu. Provázej nás ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov. Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde s přetěžkým...

více
Synoda 19. 11. 2021

Proces předávání podnětů z pracovních skupinek

Průběh synodálního procesu v ČR přehledně.

více
Synoda 19. 11. 2021

Praktické provedení synody

Praktické informace k vytvoření skupinek a vlastnímu setkávání.

více
dnes
středa 17. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 10,5-7.13-16 // Zl 94 // Mt 11,25-27
Bohoslužba 18:00 Sv. Michael
zítra
čtvrtek 18. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 26,7-9.12.16-19 // Zl 102 // Mt 11,28-30
Bohoslužba 15:30 kaple na LDN
pozítří
pátek 19. červenec 2024
patnáctý týden v mezidobí
Texty: Iz 38,1-6.21-22.7-8 // Iz 38 // Mt 12,1-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zobrazit další