MENU||| |||
Římskokatolická
farnost Polička

Praktické provedení synody

Pracovní skupinka má mít minimálně 5 osob, maximálně 8 osob.

Každá pracovní skupinka potřebuje mít moderátora.

Několik charakteristik, které jsou vyžadovány od osoby, jež se stane moderátorem pracovní skupinky:

 • Jelikož tato osoba má moderovat setkání, je zapotřebí, aby se jednalo o člověka s otevřenou myslí a srdcem, který je nekonfliktní povahy a nebude se snažit strhnout pozornost všech zúčastněných osob na vlastní představy, náměty a celkově pojetí práce ve skupinkách.
 • Současně je třeba, aby se jednalo o osobu, která dokáže udržet „pracovní tempo“ skupinky (tj. kázeň) a bude v tomto ohledu neustále podporovat ostatní členy při všech setkáních.

Předpokládá se, že pracovní skupinky se sejdou (v průběhu listopadu 2021 – ledna 2022) celkem dvakrát. První, úvodní, setkání bude sloužit ke vzájemnému seznámení, sdílení svých dojmů a očekávání od synodálního procesu, ale také k představení  případně výběru 1 tématu, jemuž se pracovní skupinka bude nadále věnovat. V průběhu druhého setkání již bude pozornost zaměřena na sdílení (vzájemné naslouchání a promlouvání) zvoleného tématu, s tím, že závěrem  setkání bude vypracování závěrečného shrnutí dosavadní společné práce.

Kde se může setkání konat? Všude tam, kde je možné setkat se v potřebném počtu osob (5-8), aniž by setkání této skupinky bylo rušeno vnějšími vlivy. Doporučujeme tedy setkání v domácnostech některého z členů skupinky nebo učebnu na faře.

Moderátoři skupinky budou v kontaktu s farní koordinátorkou Evou Skalníkovou, která jim dodá všechny potřebné informace a objasní nejasnosti.

Setkání bude probíhat podle metodiky, kterou vypracoval Národní synodální tým při ČBK.

Práce ve skupinách bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. V čem spočívá? Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch Svatý, který nám jako Boží Láska byl vylit do našich srdcí. Základní pozornost je tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se stává společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

 

Vlastní program  setkání pracovní skupinky je následující:

1. setkání

 • sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří; případně, pokud je již téma předem vybráno, zaměří se skupinka na zvolení jedné otázky v rámci tématu (3 min./os.)
 • představení témat – případně, pokud již skupinka vznikla na základě dříve vybraného tématu, zaměřit se na výběr konkrétní otázky v rámci daného tématu (10 min.)
 • představení členů skupinky (2 min./os.)
 • co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu? (2 min./os.) – na závěr této fáze krátce představí moderátor skupinky plán práce
 • modlitba za průběh synody (případně doplněna jinou formou: společný zpěv, chvíle adorace) (10 min.)
 • společná závěrečná modlitba (5 min.)

Po 1. setkání je třeba respektovat čas pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem. Aby v atmosféře osobní modlitby a aktuálních zkušeností, které jedinec prožívá, měl možnost uzrát projev Božího Ducha. Proto doporučujeme, aby mezi 1. a 2. setkáním uběhl minimálně 1 týden času, tj. příležitosti k osobnímu zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému.

2. setkání

 • Společná modlitba za průběh synody (5 min.)
 • Četba úryvku Písma svatého: úryvek poskytnutý k těmto setkáním (10 min.)
 • 1. kolo sdílení (3 min./os.)
 • Chvíle pro ztišení a přestávka (15 min.)
 • 2. kolo sdílení (zapisovatel zaznamenává hlasy, které zazněly) (3 min./os.)
 • Modlitba díkůvzdání (5 min.)
 • Vypracování písemného souhrnu.

Vysvětlení 1. a 2. kola sdílení:

 1. kolo: Cílem je osobní sdílení zkušenosti jednotlivce, které se vztahuje ke zvolené otázce.
 2. kolo: Vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je společně rozlišit hlas Ducha Svatého.

Důležité předpoklady pro plodnou práci ve skupinách:

a) Aktivní naslouchání

 • V průběhu sdílení ve skupinách je naprosto podstatné všímat si následujícího: „Jak Bůh jedná a promlouvá skrze druhého, který mluví, a také skrze mě?“ Tato otázka nechť je stále živá v myslích všech a provází veškeré fáze pracovních skupin.
 • Cílem naslouchání je porozumět, jak se ve slovem druhých odráží jejich vlastní zkušenost a to, co je obsahem jejich nitra.
 • Soustředím se na pozorné naslouchání druhému, nikoliv na přípravu vlastního vypovídání.
 • Přijímám v úctě názor druhého, nekomentuji jej, nehodnotím. Snažím se pochopit řečené v dobrém světle.
 • Učím se vnímat, jak skrze druhého promlouvá Duch Svatý a k čemu nás takto Duch chce přivést.

b) Umění promlouvat

 • Vyjádřit vlastní zkušenost, tj. to co si opravdu myslím a cítím.
 • Snažím se o svobodné a upřímné promlouvání, skrze které však nechci vnutit svůj názor druhým.
 • Vlastní promlouvání předpokládá předchozí přípravu jedince skrze naslouchání Božímu slovu a uvažováním nad vlastní zkušeností (nakolik se vztahuje a vypovídá o zvoleném tématu).

 

dnes
pátek 8. prosinec 2023
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Texty: Gn 3,9-15.20 // Zl 98(97) // Ef 1,3-6.11-12 // Lk 1,26-38
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
zítra
sobota 9. prosinec 2023
1. týden adventní
Texty: Iz 30,19-21.23-26 // Zl 147 // Mt 9,35-10,1.5-8
Bohoslužba 18:00 Sv. Jakub
pozítří
neděle 10. prosinec 2023
2. neděle adventní
Texty: Iz 40,1-5.9-11 // Zl 85(84) // 2Petr 3,8-14 // Mk 1,1-8
Bohoslužba 7:30 Sv. Jakub, 9:00 Sv. Jiří, 10:30 Sv. Jakub
zobrazit další