listopad 2012

Zápis z jednání Pastorační rady (15. 11. 2012)

 • modlitba
 • zhodnocení proběhlých akcí
 • úkoly z minulé PR – ruční vysavač zakoupen, Hosany 1 - celkový počet v kostele 52 ks je nyní dostatečný...
 • oprava zvonů – financování dřevěné konstrukce a dřevěných hlav zvonů bude zařazeno do Fondu na záchranu architektonického dědictví (tři čtvrtiny nákladů by mohlo být z něho financováno), v plánu podání žádosti na Ministerstvo
 • oprava zvonice u kostela sv. Michaela, realizuje Prima Polička, příspěvek Města Poličky
 • výuka náboženství – celkem chodí 100 dětí
 • probíhá příprava katechumenů – celkem 4; výzva o. Miloslava, aby farní společenství se za ně modlilo
 • zhodnocení úpravy webových stránek farnosti
 • farní kavárna – otázka termínů a frekvence zatím otevřená
 • úklid sněhu – služba na 2 dny, rozpis zajistí Anna Navrátilová
 • plánované akce, mše o vánočních svátcích (viz Kalendář akcí, který vyjde v neděli 9. 12.)
 • bohoslovec Vlasta Sedlák – bude ve farnosti od prosince 2012 na půl roku, jeho úkoly ve farnosti – výuka náboženství, katecheze pro seniory, biblické hodiny pomoc při přípravě na biřmování, křest, 1. sv. přijímání, při schůzkách s dětmi, pomoc na faře
 • služba dovozu seniorů do kostela – o. Miloslav ohlásí, kdo by měl zájem o dopravu a kdo by mohl dopravovat, zájemci se budou hlásit u o. Miloslava
 • podněty od farníků:
  • návrh obnovení pravidelných mší v Květné první sobotu v měsíci místo mše v Poličce – prozatím zamítnuto (je snaha, aby mše sv. byly v Květné 1x měsíčně, ovšem ne místo mše v Poličce)
  • jesličkové pobožnosti – v Poličce nebudou, v Pomezí proběhne 26.12.
  • zapojení biřmovanců do života farnosti – bude se řešit přímo s biřmovanci
  • topení v kostele sv. Jakuba – zatím otevřená otázka
  • úklid kostela – rozpisy nově po týdnu (rozpis zajistí Anna Navrátilová), náplň úklidu sepíše Alena Dvořáková
  • reproduktory pro ministranty – zodpovídá o. Miloslav
  • farní knihovna – řeší se
  • farníci budou seznámeni s vyúčtováním rozpočtu za rok 2012 a návrhem na rok příští, číslo bankovního účtu bude zveřejněno, aby mohli farníci dle svého uvážení přispívat
  • připomenout dětem pozdrav jako projev slušnosti starším lidem
  • lavice pro děti do kostela – nechá se vyrobit
 • termín příštího setkání Pastorační rady – 24. 1. 2013 od 18:15 hod.

Jdi zpět