leden 2016

Zápis z jednání Pastorační rady (28. 01. 2016)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady
  • Jesličková pobožnost a Zpívání u jesliček – příští rok by bylo vhodné informovat širší veřejnost o konání (článek v Jitřence atd.)
 • informace z Charity
  • poděkování za Tříkrálovou sbírku
  • indiánský dětský karneval v sobotu 30. 1. na Jordáně
 • zhodnocení provozu topení v kostele – zkusit zapínat dříve před začátkem mše
  • některá topná tělesa hřejí hůře nebo hřejí přerušovaně – ve spolupráci s farníky proběhne zjištění, kterých topných těles se to týká
 • informace o přípravě podkladů pro žádost o finance z IROP – přednesl Ing. Šafář, bude prezentováno na farním dnu
 • v Božím hrobě je rozbitá vitráž a zatéká oknem – opravu zajistí Mgr. Vraspír ml.
 • farnost pořídí 200 ks zpěvníků Koinonie a nabídne taktéž farníkům k zakoupení (1 ks cca 40 Kč)
 • diskutována otázka počtu liturgických čtení při dětských mších v zimních měsících, a zda v ohláškách uvádět úmysly mší – dohodnuto ponechat 2 čtení (pokud nebude křest) a úmysly ohlašovat
 • domluva ohledně zajištění jednotlivých věcí a služeb na velikonoční svátky
  • schváleno, že tento rok budou pašije pouze čtené
  • Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje, aby při obřadu mytí nohou dvanáct vybraných jedinců reprezentovalo různé skupiny Božího lidu, totiž aby byli zastoupeni muži a ženy, mladí a staří, zdraví i nemocní, klerici, zasvěcené osoby a laici (zajistí p. Coufal)
 • domluva zajištění farního dne 14. 2. od 14:30 hod. – dohodnut program na Jordáně, program dětí na faře, příprava zázemí
 • probrány dotazy z krabice z kostela – bude prezentováno na farním dnu
 • postní kasičky – výtěžek bude věnován mládeži z poličské farnosti, která se zúčastní Světového setkání mládeže s papežem Františkem v Krakově
 • křížové cesty budou ve stejném čase jako v minulých letech – pátek v 17:30 (zajistí jednotlivci) a v neděli ve 14:30 hod. (zajistí skupiny ve farnosti), jedna křížová cesta bude na Jelínku
 • Ing. Šafář informoval o provozu zvonů, vhodné ustanovit zvoníka (domluví o. Miloslav)
 • příští setkání Pastorační rady 7. 4. 2016

Jdi zpět