březen 2013

Zápis z jednání Pastorační rady (7. 3. 2013)

 • modlitba
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední pastorační rady
  • zateplení půdy fary nad obývanými místnostmi – náklady 20 tis. Kč
  • prověření statiky fary, vhodné odstranit stromky u fary, které mohou narušit základy a zajistit odvětrání
  • prověření statiky kostela sv. Jiří v Pomezí
 • znovu nabídnout službu dovozů seniorů do kostela – o. Miloslav ohlásí
 • problematika čtení nedělních čtení na mši v 10:30 hod. – oslovení ochotných farníků
 • Markéta Šafářová seznámila PR s posláním a službami Charity a připravovanými akcemi (přednášky, propagace domácí hospicové péče).
 • hodnocení 1,5 roku od nástupu o. Miloslava a plán na další období
  • pozitiva: fara je otevřená pro farníky, zlepšení informovanosti – kalendář akcí a webové stránky, zlepšení atmosféry ve farnosti, sblížení společenství, zřízení kuchyňky na faře v přízemí, příležitosti ke sv. smíření, střídání sborů, příprava na biřmování, společné oslavy narozenin o. Miloslava, otevřenost o. Miloslava k řešení problémů, aktivity Charity, pastorační péče o nemocné v domácnosti
  • co dál (podrobněji se budeme zabývat příště) – návrhy: uspořádání farního shromáždění, zveřejnění vyúčtování farnosti, posílení ekumenické spolupráce, větší zapojení farníků do čtení liturgických textů a do aktivit ve farnosti, pracovat na obrazu farnosti navenek, pozvat představitele města na akce ve farnosti, neuspořádat nějakou akci k výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje?, snaha se lépe mezi sebou poznat ve farnosti, oživit společenství mladých (především dospívajících), práce s ministranty
 • zkusit uspořádat přednášku o 2. Vatikánském koncilu – zodpovídá Jiří Coufal
 • změna fungování farní kavárny („farárny“) – 1x měsíčně, po obou mších v neděli, rozšíření služeb a nápojového lístku (nápoje za režijní cenu, aby se nezatěžoval farní rozpočet)
 • farní knihovna – spojení s knihovnou Svatojosefské jednoty, probrání knih a dle počtu nalézt pro ni vhodné místo na faře
 • plánované akce
  • 11. 4. přednáška o restitucích (P. Tomáš Petráček)
  • májové pobožnosti – do organizace zapojit skupiny ve farnosti 
  • 1. 6. Čas pro neobyčejné zážitky – probrán připravovaný program
  • ostatní viz Kalendář akcí
 • rozdělení úkolů na zajištění služeb o velikonočních obřadech
 • seznámení PR s vyúčtováním za r. 2012 a s rozpočtem na r. 2013 – po dopracování bude zveřejněno
 • příští setkání PR 16. 5. v 18:15 hod. na faře
 •  

Jdi zpět