Sbírka na církevní školství v Královéhradecké diecézi (18. 9. 2016)

Drazí věřící, bratři a sestry, v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlásil královéhradecký sídelní biskup sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.
V celé diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku) a 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči), tyto instituce dohromady zaměstnávají téměř 200 zaměstnanců.
Církevní školy v naší diecézi navštěvuje více než 1400 žáků a studentů, většina z nich nepochází z křesťanských rodin, a proto je pro nás velkou příležitostí podílet se na jejich vzdělání i výchově. Chceme naše žáky seznámit s křesťanstvím, s principy, které po staletí utvářely evropskou společnost, vštípit jim morální hodnoty, které jsou dnes mnohdy opomíjené. Každá škola má k tomuto účelu ustanoveného spirituála, kněze, který v úzké spolupráci s vedením školy a dalšími učiteli pomáhá budovat duchovní profil školy a vytvářet nabídku aktivit jak pro ty, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, tak i pro ty, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé. Církevní školy jsou prostorem, kde se v mladých lidech utváří povědomí o církvi a kde se rozhoduje, jaký obraz církve si mladí ponesou do svého dalšího života. Pozitivní reakce mnoha absolventů našich škol a jejich zapojení do veřejného života svědčí o tom, že se nám toto poslání daří naplňovat. A každoročně stoupající zájem o umístění žáků v církevních školách dokládá, že jsou považovány za důvěryhodné instituce, které se dokáží postarat nejen o intelektuální, ale také o morální a duchovní rozvoj žáků a studentů, což mnoho rodičů vnímá jako bonus, který jinde nedostanou.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil něco přes 800.000,- Kč. Ze sbírky byly financovány nezbytné opravy a údržba školních budov ve vlastnictví biskupství. Větší část sbírky pak byla rozdělena mezi jednotlivé školy v diecézi na pořízení nových učebnic, pomůcek, nový nábytek, provoz školního mikrobusu, dofinancování mzdy asistenta pedagoga pro handicapované děti apod.
I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám kvalitní vzdělání realizovat. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.
S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství