Revitalizace kostela sv. Jakuba se stává skutečností

Poličská farnost uspěla se svojí žádostí o dotaci na komplexní opravu kostela. Projekt s názvem Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů bude financován z evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Rozpočtové náklady akce činí 71 mil. Kč, přičemž podíl vlastních zdrojů farnosti s přislíbenou podporou města Poličky činí 3,5 mil. Kč.  Tento úspěch byl podmíněn nadregionálním významem poličského kostela jako národní kulturní památky, což se sebou nese určitou prestiž, ale také nelehký závazek o památku se náležitě starat, včetně zajištění její propagace jakožto kulturního dědictví a většího zpřístupnění širší veřejnosti.

Budoucí využití památky zachová všechny prvky současného využití s podstatným rozšířením nejen do interiéru kostela, ale i do zajímavě koncipovaného podkroví, dále k hlavním zvonům, do expozice sakrálního umění kostela sv. Jakuba, které bude doplněno i exponáty z kostelů v okolí Poličky. Expozici doplní i originální historické tisky, případně faksimile tisků, jejichž originály vyžadují speciální zacházení. Expozice bude umístěna na severní empoře a oratoři kostela. Z tohoto prostoru bude zároveň možné shlédnout podstatnou část interiéru kostela.

Realizace projektu, který zahrnuje stavební i restaurátorské práce bude probíhat od letošního podzimu do konce roku 2020. Součástí akce je pokračování v celkové obnově obvodového pláště včetně restaurování vitráží, sejmutí nevyhovující střešní krytiny a její nahrazení šablonami z přírodní břidlice. Z venkovních prací lze dále zmínit svedení dešťové vody se střechy do kanalizace a instalaci nového systému ochrany před bleskem. Uvnitř kostela budou provedeny nové rozvody elektroinstalace, nové osvětlení a ozvučení kostela a systém EZS s požárními hlásiči, obnova krypty v podzemí kostela a obnova vnitřních omítek včetně výmalby.

Vedle těchto prací proběhne komplexní restaurování interiéru kostela, které zahrnuje restaurování nástěnných maleb, obrazů, soch, kamenných, dřevěných a kovových prvků a dále restaurování uměleckých děl pro veřejně přístupnou expozici. Významnou součástí akce je i restaurování varhan, což zabezpečí jejich další využití jako koncertního nástroje. Projekt dále zahrnuje osazení digitálního infokiosku s českou a anglickou jazykovou mutací ve vestibulu kostela.

Celý projekt je výsledkem náročné dvouleté přípravy, na které se podílela řada odborníků i dobrovolníků, kterým patří náš dík, přestože je zde nelze všechny vyjmenovat. Poděkování patří na prvním místě projekční kanceláři ŠAFÁŘ CZ, s.r.o., která zajistila v krátkém čase zpracování projektové dokumentace složené ze subdodávek mnoha speciálních částí. Přípravu podpořilo finančně město Polička i Pardubický kraj a cenné bylo i odborné přispění Centra Bohuslava Martinů.

Samotná realizace bude velmi náročná po finanční i organizační stránce pro tak malou instituci, jakou naše farnost je. Proto budeme vděční za přízeň a podporu široké veřejnosti, aby se celou akci podařilo uskutečnit v naplánovaném rozsahu. Tím dojde nejen ke zkvalitnění hmotné podstaty kostela, ale zejména ke zkulturnění vnitřního a vnějšího prostředí, které dalece přesáhne potřeby farnosti a více se otevře k využití pro kulturní veřejnost. Nemalým přínosem jistě bude i zviditelnění města v oblasti turistiky a posílení kulturního a duchovního života obyvatel Poličky a dalekého okolí.