Poutní mše svatá 2015

V neděli 26. července v 9:30 jsme společně slavili poutní mši svatou. Byl to den, jak v úvodu zmínil P. Miloslav Brhel, kdy jsme si připomněli 150 let od posvěcení kostela sv. Jakuba a 60 let od prvního uvedení Hymnu ke sv. Jakubu od nejznámějšího rodáka Bohuslava Martinů. 

Proto jsme také pozvali vzácnou návštěvu – opata želivského kláštera, P. Jáchyma Šimka. Ten ve svém kázání rozvinul téma z motta patrona našeho kostela sv. Jakuba: „Víra bez skutků je mrtvá.“ Dílo, které konáme s láskou, nese ovoce. 

Před závěrečným požehnáním promluvil k zúčastněným starosta města pan Jaroslav Martinů, který také zdůraznil nutnost konat naše dílo s láskou. Poté chrámový sbor vystoupil s nastudováním Hymnu ke sv. Jakubu a sklidil zasloužený potlesk. 

P. Šimek a P. Brhel pak vystoupali ke zvonům a naše slavnost měla další rozměr. Byly požehnány opravené zvony, které se následně rozezněly. Zájemci měli příležitost si nové dubové stolice, opravené zvony s novým umělecky zpracovaným kováním, uchycením a opravenými srdci prohlédnout. Všichni viděli, že krása poctivého řemesla u nás dosud žije.Polička má po 15 letech opět v provozu všech pět zvonů ve věži kostela sv. Jakuba, čtyři jsou poháněny lineárními elektromotory a jeden – historický Median z r. 1511je připraven na ruční zvonění. 

Poděkování patří všem, kteří zajistili technickou stránku akce, včetně kvalitního ozvučení a především městu Polička, Pardubickému kraji a Ministerstvu kultury za finanční podporu, která byla pro uskuteční opravy a zprovoznění zvonů zásadní. 

Nad Poličkou opět zní hlas zvonů, které nás svými údery zvou k modlitbě a k účasti na bohoslužbách, provází nás při významných okamžicích našeho života. Ať je odpověď našich srdcí proniknuta účinnou láskou k Bohu i ke všem lidem, se kterými se v našem městě setkáváme! Víra bez skutků je mrtvá. 

Pouť byla slavností nejen pro věřící i pro všechny ostatní zúčastněné.