Výuka náboženství 1. a 2. stupeň ZŠ

V naší farnosti – jako každý rok – se v září začíná učit náboženství. Jeho smyslem a úkolem je:

  • pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
  • pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

(dle dokumentu „Doporučení pro výuku náboženství a katechezi dětí“, který je ke stažení na diecézních stránkách http://www.diecezehk.cz/ke-stazeni/katecheticke-a-pedagogicke-centrum)

Další vzdělávání pro studenty středních škol

Úkolem je rozvíjet znalosti o naší víře v duchu Katechismu katolické církve a koncilních dokumentů se zaměřením na aplikaci do běžného života křesťana. Jako základ slouží zpracování Katechismu katolické církve Yucat.

více...

Vzdělávání pro pokřtěné v dospělosti

Setkávání pro ty, kteří byli pokřtěni v dospělosti nebo v dospělosti přijali poprvé svátost eucharistie. Společně se snažíme rozvíjet dále víru, diskutovat o tématech, které účastníky zajímají, a také se společně modlíme.

více...