farní rada

V mnohých farnostech naší diecéze pracují pastorační rady farnosti, většinou nazývané jako farní rady (FR), které jsou konkrétním vyjádřením spoluodpovědnosti a tvořivosti lidí v jednotlivých farnostech. O této formě spolupráce hovoří i Kodex církevního práva.

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech.

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
(1 Petr 4,10)

Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří:

 • být oporou duchovnímu správci farnosti
 • stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi)

Složení farní rady: odpovídá velikosti a stavu farnosti. Základní struktura FR vypadá takto:

 • farář – je vždy hlavou a předsedou FR
 • po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti
 • přiměřený počet členů FR je volen farníky způsobem, který rozumně stanoví a provede farář spolu s těmi, kteří již do FR patří
 • ve FR by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.

Jmenný seznam farní (pastorační) rady farnosti Polička od 29. 5. 2016:
P. Tomáš Enderle – předseda, Martin Baláš, Jiří Coufal, Štěpánka Dvořáková, Anna Navrátilová, Markéta Šafářová, Kateřina Šimonová, Vojtěch Klimeš, Vojtěch Popelka, Jana Stodolová, Miloš Baláš.

zápisy z farní rady

ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti (ERF) a pastorační rada mají na základě Kodexu kanonického práva a platných stanov schválených biskupem svoje vlastní úkoly. V zájmu farnosti je bezpodmínečně nutné, aby oba orgány dobře spolupracovaly.

ERF je pomocný a poradní orgán faráře, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá  ERF předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ERF je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. ERF se stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomická rada farnosti:

 • dbá o to, aby účelové dary byly použity pouze na účely, pro které byly poskytnuty
 • navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky
 • posuzuje důvody výdajů na potřeby farnosti
 • má právo:
  • mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku
  • mít přehled o hospodaření s majetkem
  • mít přehled o finanční situaci
  • nahlížet do deníků a běžných účtů
  • znát výsledky hospodaření

ERF zasedá nejméně čtyřikrát ročně, o zasedání se sepíše zápis.
Mandát členů trvá 2 roky a členové vykonávají svou funkci bezplatně.

Složení EFR:

předseda: o. Tomáš Enderle
členové: Josef Baláš ml., Petr Šafář st., Marie Martinová, Anna Navrátilová